fbpx

Prekių pirkimo – pardavimo el. parduotuvėje www.dndhouse.lt taisyklės

Šios, www.rpghouse.lt, žemiau pateikiamos prekių pirkimo/pardavimo taisyklės yra pilnas sąlygų, galiojančių tiek Pirkėjui, tiek ir Pardavėjui www.rpghouse.lt (MB Rpg house, toliau traktuojama www.dndhouse.lt) rinkinys.

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis ir tęsiant registraciją arba užsakymą), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.rpghouse.lt el.parduotuvėje susijusios nuostatos.
  1.2. Pirkėjas Taisyklėse suprantamas kaip asmuo ketinantis įsigyti ar įsigyjantis prekes www.rpghouse.lt el.parduotuvėje. Taisyklėse Pardavėjas yra MB Rpg house, juridinio asmens kodas 306281272, registruotos buveinės adresas Geležinio Vilko 20-41, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, kontaktinis telefono numeris +370 67405364 , elektroninio pašto adresas: info@rpghouse.lt, Pardavėjas taip pat yra www.rpghouse.lt el.parduotuvės valdytojas.
  1.3. Pirkėjas prekes el.parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis bei jas vykdyti. Jei Pirkėjas atlieka užsakymus el.parduotuvėje, laikoma, kad jis perskaitė Taisykles, jas suprato ir su jomis sutiko. Įvykdžius Taisyklėse numatytus reikalavimus, Taisyklės tampa pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
  1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas www.rpghouse.lt el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant www.rpghouse.lt el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  1.5. Pirkti www.rpghouse.lt el.parduotuvėje turi teisę:
  1.5.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.5.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
  1.5.3. juridiniai asmenys;
  1.5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  1.6. Pirkėjų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Pardavėjo privatumo politika. Pirkėjas prieš naudodamasis www.rpghouse.lt el.parduotuve, taip pat užsakydamas ir pirkdamas prekes, privalo susipažinti su privatumo politika.
 2. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas
  2.1. Prekes www.rpghouse.lt el.parduotuvėje gali įsigyti registruoti ir neregistruoti Pirkėjai. Registruoti Pirkėjai registruojasi suvesdami registracijos formoje nurodytą informaciją. Pirkėjas registruodamasis privalo pateikti teisingą ir tik savo informaciją. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą, taip pat už jų atnaujinimą laiku ir tinkamai.
  2.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, pagal Pardavėjo nurodymus Parduotuvėje išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pirkimui būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“, atlieka apmokėjimą, arba atlieka išankstinį apmokėjimą, jei tokį apmokėjimo būdą jis pasirinko, ir Pardavėjas patvirtina užsakymą.
  2.3. Pardavėjas nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad Pardavėjas patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.
  2.4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma www.dndhouse.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
  2.5. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.rpghouse.lt el.parduotuvėje šių Taisyklių ir www.rpghouse.lt el.parduotuvės nustatyta tvarka.
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.rpghouse.lt el.parduotuve (išskyrus Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje ir Taisyklių 7 straipsnyje nurodytas pirkimo – pardavimo sutartis), pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@rpghouse.lt, nurodant užsakymo numerį ) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų Civilinio kodekso bei šių Taisyklių nustatyta tvarka. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjui pristatytų prekių užsakymo dienos arba kai Pirkėjas atsiima prekes iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punktų.
  3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
  3.4. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, taip pat prekių užsakymo formoje nurodyti duomenys, kurie reikšmingi užsakymo įvykdymui, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti bei pranešti el.paštu info@rpghouse.lt.
  3.5. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Pirkėjas įsipareigoja taip pat neperduoti tretiesiems asmenims duomenų apie užsakymą, suteikiančių teisę gauti/ atsiimti Pirkėjo užsakymą be jo žinios.
  3.6 Pirkėjas, naudodamasis www.rpghouse.lt el.parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti prekių įsigijimo metu galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, taip pat nesinaudoti www.rpghouse.lt el.parduotuve taip, kad kiltų pavojus www.rpghouse.lt el.parduotuvės veikimui, Pardavėjo veiklai ar kitiems asmenims, norintiems įsigyti prekes iš Pardavėjo.
  3.7. Pirkėjas įsipareigoja apžiūrėti gautas prekes ir informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio neatitikimą Pirkėjo užsakymui.
  3.8 Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes arba jų nepriimima, Pirkėjas privalo padengti pakartotinio prekių pristatymo išlaidas.
  3.9 Jei Pirkėjas nusprendžia atsisakyti tinkamos kokybės, neišpakuotų prekių, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba pristatyti prekes Pardavėjui. Tokiu atveju visos siuntimo ir pristatymo išlaidos tenka Pirkėjui.
  3.10 Pirkėjas gali pateikti prašymą/skundą dėl www.rpghouse.lt el. parduotuvėje įsigytos prekės Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/“
 4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  4.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo www.rpghouse.lt el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas. Tokiu atveju laikoma, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį.
  4.4. El. parduotuvė www.rpghouse.lt turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.
  4.5. Pardavėjas turi teisę pakeisti Taisykles, prekių̨ kainas, pirkimo sąlygas ir/ ar bet kokias kitas su www.rpghouse.lt el. parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas www.rpghouse.lt el. parduotuvėje.
  4.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
  4.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
  4.8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, arba Pardavėjui neturint alternatyvos pasiūlymo, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
 5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai
  5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, nebent ši el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių darbų..
  5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
  5.3. Prekių kainos el.parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, juridiniui asmeniui esant PVM mokėtoju kainos nurodomos jau su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas. Pakeistos prekių kainos taikomos užsakymams, atliktiems po kainos pakeitimo.
  5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste naudojantis Banklink– tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui (visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje).
  5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas vietinį mokėjimo pavedimą tiesiogiai padaro į MB Rpg house banko sąskaitą.
  5.4.3. Apmokėjimas prekių pristatymo metu (kai prekes Pirkėjui pristato kurjeris arba prekės pristatomos į paštomatus) – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu grynaisiais pinigais arba bankine kortele.
  5.5. Atsiskaitydamas 5.4.1 ir 5.4.2. punktuose numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant, ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo atlikimo. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Pirkėjui laiku neatlikus mokėjimo, laikoma, kad jis atsisakė pirkti prekes ir Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą.
  5.6. Jei www.rpghouse.lt el.parduotuvėje nenurodyta kitaip, prekių pristatymas yra mokamas. Konkreti prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma iki užsakymo pabaigos ir ji įskaičiuojama į bendrą Pirkėjo užsakymo kainą.
 6. Prekių pristatymas
  6.1. Prekės pristatomos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Prekes pristato kurjerių tarnybos. Pirkėjas pasirenka prekių pristatymo būdą iš www.rpghouse.lt el.parduotuvėje nurodytų variantų. Prekės gali būti pristatytos:
  6.1.1. pirkėjui prekes atsiimant Pardavėjo nurodytose prekių atsiėmimo vietose;
  6.1.2. prekes atsiimant Pirkėjo pasirinktame paštomate;
  6.1.3. per kurjerių tarnybas.
  6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių užsakyme nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus, bet pristatyti prekes ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo. Kartu išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių. Kai Pirkėjas prekes atsiima pats, apie galimybę atsiimti prekes Pirkėjas informuojamas jo nurodytais kontaktais.
  6.3. Jei prekė Pirkėjo užsakoma pagal individualų užsakymą, galioja individualiai suderinami pristatymo terminai, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Individualiai užsakomų prekių pristatymo terminai gali būti ilgesni, dėl gamintojo nurodytų prekės išleidimo terminų.
  6.4. Visas prekes pristato siuntų tiekėjų tarnyba Pirkėjo užsakymo informacijoje nurodytu adresu. Konkrečios valandos, kada pristatyti užsakymą, kurjeriui nurodyti nėra galimybės.
  6.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  6.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu Pardavėju (jeigu prekės atsiimamos prekių atsiėmimo vietose) arba kurjeriu patikrinti siuntos išorinę būklę dar dalyvaujant kurjeriui. Pastebėjus bent menkiausią siuntos pažeidimą, yra būtina surašyti pastabas apie siuntos pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą. Priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių manifestą be pastabų, laikoma, kad siunta perduota kokybiška ir tokiu atveju pretenzijos dėl prekės išorinių pažeidimų nebebus priimamos. Bet kuriuo atveju, įsipareigojimai dėl prekės garantijos lieka galioti.
  6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
  6.8. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
  6.9. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Pristatymas“ skyriuje.
  6.10. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties (išskyrus, kai grąžinama nekokybiška ar sutarties reikalavimų neatitinkanti prekė), jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.
  6.11. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai www.rpghouse.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
  6.12. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
  6.13. Perduodant prekes Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.
  6.14. Prekė laikoma perduota Pirkėjui:
  6.14.1. kai Pirkėjas (jo atstovas) priima prekę Pardavėjo nurodytose prekių atsiėmimo vietose;
  6.14.2. prekę pristačius Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius manifestą;
  6.15.3. pirkėjui atsiėmus prekę iš paštomato.
 7. Prekių grąžinimas ir keitimas
  7.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.228(10) ir 6.228(11)straipsniuose nustatyta tvarka.
  7.2. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas jokios priežasties atsisakyti nuotolinės ne prekybos vietoje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties. Prekių grąžinimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių atsiėmimo arba pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 3.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka, informuodamas Pardavėją el. paštu info@rpghouse.lt. Pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma:
  • sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  • sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  • sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
  • sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
  • kitoms Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytoms sutartims.
  7.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos, t.y. nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt., tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą.
  7.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats Pardavėjo nurodytu adresu arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2. ir 7.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
  7.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  7.6. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant ir pristatymo išlaidas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui, arba kai Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, išskyrus atvejus, kai pagal Taisykles Pirkėjui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka Pardavėjui. Kai prekės grąžinamos (tiek grąžinant per tarpininkus (kurjerius), tiek grąžinus prekes tiesiogiai Pardavėjui), pinigai Pirkėjui grąžinami tokiu būdu, kokiu jis atliko mokėjimą, pavyzdžiui, pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas ar pan. Sumokėti pinigai grąžinimą per 10 (dešimt) darbo dienų.
  7.7. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nekokybiškos prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita.

7.8. Bilietai į renginius yra nekeičiami ir atgal negrąžinami: todėl kiekvieną kartą prieš perkant bilietus apsvarstykite, ar galėsite atvykti į renginį ir kokio kiekio bilietų Jums reikia.

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  8.1. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta prekių įsigijimo metu galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  8.2. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjams yra suteikiama garantija pagal įstatymą, kuria remiantis Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.
  8.3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę, jiems nustatų Civilinio Kodekso 6.363 straipsnyje. Tinkamos ir netinkamos kokybės prekių keitimą ir grąžinimą reglamentuoja prekių įsigijimo metu galiojantis Civilinis kodeksas ir Mažmeninės prekybos taisyklės. Teisės aktai nenumato vartotojui pareigos kreipiantis dėl galimai netinkamos kokybės prekės išsaugoti prekės originalią tvarkingą pakuotę ir ją pateikti pardavėjui. Kreipimosi dėl galimai netinkamos kokybės prekės atveju svarbu išsaugoti ir turėti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
  8.4. Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.
  8.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad el.parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
 2. Atsakomybė
  9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.rpghouse.lt el.parduotuve.
  9.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.rpghouse.lt el.parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  9.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.
  9.7. Pardavėjas neatsako už pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymą ir/ ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį.
 3. Apsikeitimas informacija
  10.1. ardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Informacija taip pat gali būti teikiama Pirkėjo registracijos ar užsakymo formoje nurodytu telefono numeriu.
  10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (info@rpghouse.lt, tel. +370 67405364).

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šioms Taisyklėms ir pirkimo-pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Kontaktai
Socialiniai tinklai:

Paspaudus „Sutinku” jūs sutinkate, kad Jūsų įrenginyje būtų saugomi slapukai, kurie užtikrina sklandų puslapio veikimą, bei analizuoja jo veiklą.

Plačiau apie slapukus skaitykite galite paskaityti čia